Dekorbilde outplacementInnledning

Omstilling er en kontinuerlig del av hverdagen for bedrifter og dens medarbeidere. Markeder, teknologi og eierkonstellasjoner skifter raskere enn tidligere og krever konstant tilpasning. Dette kan føre til at funksjoner og arbeidsplasser opphører. 
Slike omstillinger stiller store krav til bedriftens ledelse og påvirker ikke bare de overtallige, men også de som blir igjen og ikke minst bedriftens kultur. Vårt mål er at ledelsen ivaretar bedriftens produktivitet for å skape lønnsomhet og vekst mens vi i Raadhusgruppen AS tar hånd om de som ikke skal være med videre på en verdig og profesjonell måte. 

Livsløpsarbeidsplassen er i ferd med å forsvinne og karriereendringsprogrammer gjennomføres stadig oftere av ledere og andre medarbeidere som av andre årsaker enn omstilling og rasjonalisering har et ønske om å finne en ny jobb med nye oppgaver, utfordringer og muligheter. Når bedriften tilbyr et karriereendringsprogram, er dette en aktiv måte å bidra til det viktigste for den enkelte, nemlig en ny meningsfylt og utviklende arbeidssituasjon. Etterlønn alene er ikke et aktivt bidrag, men kan snarere virke mot sin hensikt da det kan virke passiviserende for dine medarbeidere. 

Vårt karriereendringskonsept bygger på mange års bred erfaring fra våre rådgivere som har erfaring fra omfattende omstillingsprosesser for mer enn 20.000 personer over 1200 norske og nordiske selskap. 

Målsetning
Vårt mål er å hjelpe deltakeren til å finne en ny og riktig jobb som er tilpasset de egenskaper, ferdigheter og ønsker den enkelte har. Svært ofte er dette en bevisstgjøringsprosess for deltakeren. Deltakeren skal oppleve sin nye arbeidssituasjon som et skritt videre i forhold til den forrige. Det er viktig å fokusere på at deltakeren tar eierskap for sin egen situasjon. Vår hovedoppgave er å gjøre han eller hun best mulig rustet til å lykkes til å bli en ”aktiv arbeidssøker”.

Struktur og gjennomføring
Det å være aktiv jobbsøker er en krevende prosess som krever mye tid. Det er derfor en klar fordel hvis deltakeren er fristilt fra sin stilling for å delta i programmet.

Et karriereendringsprogram kan strekke seg fra 2 - 3 måneder. I denne perioden vil deltakeren få individuell oppfølging av våre trenere to dager pr. uke. Det vil i noen tilfeller være hensiktsmessig å gjennomføre kompetansehevingstiltak parallelt med karriereendringsprogrammet.

For å sikre kvaliteten på gjennomføringen av programmet, vil våre prosjektledere til enhver tid tilpasse den spesielle spisskompetanse som trengs for å oppnå best resultater i forhold til deltakerens arbeidserfaring, utdannelse og atferd.

De ulike faser i programmet

1.Motivasjon
Gjennomføring av programmet krever egenmotivasjon. Av erfaring tar det tid for deltakeren å akseptere sin egen situasjon. Målsetning er å rette fokus på framtid istedenfor fortid. Riktig fokus er nødvendig for å kunne gjennomføre et vellykket program og vi jobber aktivt med dette gjennom utviklingssamtaler, positiv psykologi og bruk av Profil som utviklingsverktøy.
Vi jobber med tydeliggjøring og bevisstgjøring av motivasjonsfaktorer som styrer vår adferd. 

2.Personprofil
Ved å forstå oss selv kan vi bedre forstå andre og dermed tilpasse oss andres adferd. Bevisstgjøring av egne egenskaper er også viktig for å finne ut hvilke arbeidsoppgaver en passer best til å utføre. I tillegg til dette så er det viktig for kandidaten å finne sin egen og andres «lederstil» og ikke minst hvilken type arbeidskultur kandidaten vil ha sin komfortsone.

3.Kompetanseanalyse
Erfaring og ferdigheter er vel så viktig som formell kompetanse i en jobbsøkerprosess. Vi jobber aktivt med å bevisstgjøre deltakerens egen kompetanse gjennom kartlegging av arbeidsoppgaver, ansvarsområder, verv, kurs og annen formell utdannelse. Karrieremålsetninger diskuteres.

4.Presentasjon
Å skaffe seg ny jobb er en salgsprosess som vi har valgt å inndele i 6 faser med 24 ferdigheter.

Det utarbeides en CV som på en systematisk måte gjennomgår hva du har gjort til nå. Deltakeren lærer å presentere sin CV på en formell måte, en uformell måte og ikke minst en kombinasjon av disse. Hensikten er å tilpasse seg intervjuerens adferd og bedriftens miljø best mulig.

Gjennom søknaden skriver du salgsbrevet som skal skaffe deg et intervju. Det er viktig å markedsføre seg slik at søknaden passer til det den aktuelle jobben. Språket er viktig og jobbes mye med.

Våre rådgivere har bistått mange tusen personer i jakten på ny jobb. Vi gjennomfører også kurs og trening innen ledelse, salg- og service. Dette har gjort oss sikre på at grundig trening på; kommunikasjon - presentasjonsteknikk - intervjuteknikk - bevegelsesteknikk- konflikthåndtering - rollespill og tilpasning av adferd, er nødvendige suksessfaktorer for å lykkes med en karriereendring. 

Å være godt forberedt på de spørsmål som vil komme i en intervjusituasjon, gir et konkurransefortrinn.

Det er kun én som får jobben!

5.Nettverk 
De fleste jobber som formidles går ikke gjennom offisielle kanaler. Derfor er det viktig å identifisere sitt eget nettverk og bruke dette aktivt. Kunder eller leverandører i ditt nåværende eller tidligere arbeidsforhold, venner, kolleger og bekjente er eksempler på nettverk som kan bidra positivt.
Når nettverket er identifisert, setter vi opp en handlingsplan for når og hvordan nettverket skal bearbeides. Deltakeren følges opp i gjennomføringen.
Raadhusgruppen AS har et stort nettverk av bedrifter som ansetter kontinuerlig, samt våre samarbeidspartnere og samarbeidende konkurrenter. Vi stiller alltid vårt nettverk til rådighet for deltakere i karriereendringsprogrammet.

6.Personlig oppfølging
Deltakeren vil få en skreddersydd oppfølging tilpasset individuelle behov i jobbsøkerprosessen. Annonseanalyse og konkret trening i forhold til en aktuell intervjusituasjon, hjelp til søknad, oppfølging i forhold til handlingsplan, bistand på det personlige plan, vurdering av jobbtilbud - vi skreddersyr vår oppfølging slik at deltakeren får maksimalt utbytte.

geir-lynne-250x340Honorarer – Gjelder 6 ukers program 

Out Placement pr dag Kr. 12.000

Det er avsatt 12 fulle dager med varighet 6 uker =Kr. 144.000,- eks. mva.

Kandidaten vil få egen rådgiver 2 dager i uken, men (Kandidaten blir fristilt uten motsvarende arbeidsplikt fra arbeidsgiver) med egen kontorplass, tilgang til internett, fax og kopiering.

Vi står for øvrig til tjeneste med ytterligere informasjon og ser frem til et innholdsrikt samarbeide for begge parter.

Med vennlig hilsen

Geir Lynne

 

 

Joomla SEF URLs by Artio